అన్హుయ్ రెంచెంగ్ టెక్నాలజీ కో., లిమిటెడ్.

ఫ్యాక్టరీ పర్యటన

ఫ్యాక్టరీ-(10)
ఫ్యాక్టరీ (6)
ఫ్యాక్టరీ (7)
ఫ్యాక్టరీ (11)
ఫ్యాక్టరీ (4)
ఫ్యాక్టరీ (5)
ఫ్యాక్టరీ (2)
ఫ్యాక్టరీ (1)
ఫ్యాక్టరీ (12)
ఫ్యాక్టరీ (13)